Deze website maakt gebruikt van cookies en verzamelt browsegegevens om u de beste ervaring te geven. Lees meer over de gegevens die wij opslaan in onze privacy policy.

E-mail

mail@mrf.nl

Telefoon

T: +31 (0)70 362 46 10

Adres

Postadres: Postbus 85645 2508 CH Den Haag

MRF wordt ondersteund door Lejeune Association Management te Den Haag (zie www.lejeune.nl)
MRF
Alles over de MRF, het keurmerk en waar wij voor staan
Lees meer
Standpunten
De standpunten en actueel besproken thema’s in de branche
Lees meer
Leden
Het MRF ledenoverzicht
Lees meer
Agenda
Bekijk toekomstige MRF en beursevenementen
Lees meer
Meldpunt diefstal
Meld nu een diefstal
Lees meer
E-Waste
Doe mee met de stimuleringsregeling E-Waste!
Lees meer

Bekijk de nieuwste MRF Circulaire!

Op 19 mei jl. vond de hoorzitting plaats over het door de MRF ingediende bezwaarschrift tegen verstrekking van de LMA-gegevens op basis van een ingediend Wob-verzoek.

Naast de MRF hadden ook enkele grote afvalbedrijven en de Vereniging Afvalbedrijven officieel bezwaar aangetekend tegen de beschikking van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) om de vertrouwelijke meldgegevens aan een afvalmakelaar te verstrekken op basis van een door dit bedrijf ingediend verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

De MRF vertegenwoordigde tijdens de zitting ook een MRF-lid dat enkele malen door de betreffende afvalmakelaar was benaderd met zijn eigen meldgegevens. Op verzoek van de MRF had het metaalrecyclingbedrijf eveneens een bezwaarschrift ingediend. 

Enkele dagen eerder had de voorzieningenrechter in Den Haag in een uitspraak het verzoek van de MRF om een voorlopige voorziening gehonoreerd. Met deze gerechtelijke uitspraak wordt voorkomen dat de LMA-gegevens nu al moeten worden verstrekt aan de Wob-verzoeker door het verstrijken van de wettelijke termijnen.

Geen milieu-informatie
Tijdens de hoorzitting bestreed de MRF dat de op grond van het Besluit melden verplicht gemelde bedrijfsgegevens over de afgegeven tonnages ferro en non-ferro metalen moeten worden gerangschikt onder ‘milieu-informatie’ als bedoeld in de zin van de Wet milieubeheer. Hiermee wordt namelijk bedoeld informatie over stoffen die schadelijk of mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. 
Metalen zijn hoogwaardige secundaire grondstoffen met een veelal hoge financiële waarde, die worden geleverd als grondstof voor de productie van nieuwe metalen aan metaalsmelterijen in binnen- en buitenland. Het gros van de aan het LMA gemelde metaalstromen kan zonder verdere bewerkingsstappen worden ingezet als grondstof. Zonder enig milieurisico.
Daarnaast heeft de MRF tijdens de zitting aangevoerd dat uit de aan het LMA verstrekte gegevens direct de bedrijfsomzet in tonnen en daarmee indirect ook de bedrijfsomzet in geld kan worden afgelezen. Mede gelet op het feit dat met het vrijgeven van deze gegevens geen enkel milieubelang wordt gediend, zou het Wob-verzoek moeten zijn afgewezen.

Besluit
Binnen 10 weken na de hoorzitting zal de Staatssecretaris een besluit nemen of de ingediende bezwaarschriften en de ter vergadering ingebrachte argumenten leiden tot intrekking van de eerder afgegeven beschikking tot het verstrekken van de meldgegevens.


De beschikking Wet openbaarheid van bestuur vindt u hier